Colofon

BUITENGEWOON
is een uitgave van route.nl

Hoofdredactie

Karola van Kolk


Eindredactie

Linda Milder


Vormgeving

Esther van Gompel


Coƶrdinatie

Monica Vorstenbosch


Fotografie

Anouck Derix, Shutterstock, Adobe Stock, Freepik, Wikipedia, Mooi Gelderland


Video

Anouck Derix


Audio

Filip Dujic en Linda Milder


Cartografie

Falkplan BV

Dit magazine is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud van het magazine kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend. Route.nl B.V. is niet aansprakelijk voor de inhoud in dit magazine en evenmin voor de inhoud op de websites waarnaar wordt verwezen.


Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, hergebruikt, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieƫn, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Alle rechten voorbehouden.

Bedankt voor het lezen

We zijn alweer druk bezig met het volgende magazine. Het thema daarvan wordt:


De bossen in!